Köpa
Leta bostad
Finansiering
Visning
Budgivning
Besiktning
KöpekontraktFlytta inUppföljning
Boendekalkyl
Mer info

Besiktning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du har som köpare av en fastighet lagstadgad och långtgående undersökningsplikt.
En fastighet köps i befintligt skick enligt Jordbalkens regler (Kapitel 4 § 19 stycke 2) och handlar det om bostadsrätter är det Köplagens regler och Bostadsrättslagen som gäller. Detta innebär att en säljare inte är ansvarig för fel som du själv borde ha upptäckt vid en undersökning.

 

Säljarens upplysningsplikt gäller endast fel och brister som denne känner till och som inte anses vara normala i förhållande till fastighetens ålder och som du som köpare inte kunnat upptäcka.

 

Du har som köpare skyldighet att undersöka och kontrollera den fastighet du ska köpa och det ställs höga krav på din kunskap och noggranhet. Köparens undersökningsplikt innebär mer än att bara gå runt i fastigheten och titta. Den ställer krav på noggrann och ingående undersökning.

 

Fel som varken säljaren eller köparen har känt till eller ens har kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning kallas för dolda fel. Många associerar begreppet dolda fel med problem och bekymmer. Ett dolt fel kan vara allting från skadedjur och mögel till fuktskador och konstruktionsfel.

 

För att ett fel ska räknas som dolt måste felet ha funnits vid köptillfället, det ska inte ha varit upptäckbart och inte heller ha varit förväntat med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion.

 

Enligt Jordabalken har du rätt till nedsättning av köpeskillingen om de fel du upptäcker anses vara dolda fel. Om felet är så väsentligt att du inte ens hade köpt fastigheten om du hade känt till felet har du även rätt att häva köpet. Det är viktigt att inse att du inte kan få ersättning i efterhand för fel som du borde ha upptäckt vid en noggrann besiktning.

 

För att som köpare känna dig på den säkra sidan är det nästan nödvändigt att göra en överlåtelsebesiktning men samtidigt ska du tänka på att en sådan besiktning inte ersätter din undersökningsplikt som köpare. Du som köpare kan aldrig ”överlåta” din undersökningsplikt på någon annan.

 

Som privatperson är det nästintill omöjligt att klara av undersökningsplikten utan att ha hjälp av en expert. Det är därför klokt att anlita en besiktningsman som undersöker bostaden noga.


Det ligger i både köparens och säljarens intresse att göra en överlåtelsebesiktning då den minskar risken för framtida tvist mellan köpare och säljare.


Det förekommer två typer av besiktningar; överlåtelse- och Jordabalksbesiktningar.


Överlåtelsebesiktning är en okulär besiktning där teknikern med sin kunskap ska kunna upptäcka eventuella skador och risker med byggnaden.


Jordabalksundersökningen är en undersökning av hela fastigheten som enligt lagen faller på köparens ansvar. Jordabalksundersökningen uppfyller köparens undersökningsplikt enligt Jordabalken.


Den byggtekniska undersökningen är gemensam i både överlåtelsebesiktning och jordabalksundersökning men den senare är mycket mer komplett.


Det är viktigt att du ser till att besiktningsmannen har ansvarsförsäkring så att den täcker eventuell skada för besiktningsmannens försumlighet och vårdlöshet.